Antal aktier och aktiekapital

Per 11 september 2023 uppgår antalet aktier totalt till 29 693 620 st.

Bolagets aktiekapital uppgår till 148 468 224,99 kronor.

Handel

Real Fastigheters Aktie

Från och med den 21 april 2016 handlas Real Fastigheters Aktie på Nordic SME.

Kortnamn: REAL 
ISIN-kod: SE0020679025

Ägarstruktur


Utdelning och utdelningspolicy

Enligt Real Fastigheters utdelningspolicy ska styrelsen årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Real Fastigheters verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Ökning av antalet aktier genom emission med stöd av bemyndigandet får inte ske till mer än sextio (60) procent av bolagsordningens lägsta gräns för antalet aktier.

Aktiebaserade Incitamentsprogram

Det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram i Real Fastigheter.

Teckningsoptioner

Det finns inga utfärdade teckningsoptioner i Real Fastigheter.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga utfärdade konvertibla skuldebrev i Real Fastigheter.

Lock-up avtal

Det finns inga utfärdade Lock-up avtal idag.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.