Antal aktier och aktiekapital

Enligt Real Fastigheters bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet utgöra lägst 85 000 000 och högst 340 000 000 kronor. Antalet utestående aktier ska vara lägst 8 500 000 000 och högst 34 000 000 000. Bolagets aktier kan ges ut i två aktieslag, en stamaktie och en preferensaktie.

Vid tidpunkten 31 december 2022 uppgår antalet aktier totalt till 14 846 822 499, bestående av 14 846 809 988 stamaktier och 12 511 preferensaktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 148 468 224,99 kronor.

Handel

Real Fastigheters Aktie

Från och med den 21 april 2016 handlas Real Fastigheters Aktie på Nordic SME.

Kortnamn: REAL 
ISIN-kod: SE0018012445

Ticker:

Real Fastigheters preferensaktie

Från och med den 29 april 2016 till och med den 12 december 2018 handlades Real Fastigheters preferensaktie på Nordic SME (då Nordic MTF). Idag förekommer ingen organiserad handel med preferensaktierna.

Kortnamn: REAL MTF PREF1
ISIN-kod: SE0007922893

Den 10 maj 2021 fattade årsstämman i Real Holding i Sverige AB (”Bolaget”) beslut om att erbjuda aktieägarna av serie PREF1 i Bolaget att lösa in sina aktier av serie PREF1 mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B. Emissionen omfattar högst 180 488 000 stamaktier av serie B med en teckningskurs om 2,5 öre per aktie. Inlösenvärdet motsvarar ett belopp om 350 SEK per aktie av serie PREF1. Acceptperiod 19 maj till och med 2 juni 2021.

Villkor och anvisningar i Utbyteserbjudandet
Acceptsedel i samband med erbjudande till preferensaktieägare (serie PREF1)

Ägarstruktur per den 2023-03-31.

Aktieägare B-aktier Preferensaktier Andel kapital Andel röster
Michael Derk, privat och bolag 2 940 531 799 0 19,81% 19,81%
Svea Bank AB 2 843 768 430 0 19,15% 19,15%
Erik Hemberg Fastighets AB 1 900 594 733 0 12,80% 12,80%
Bengt Linden, privat och bolag 897 839 755 0 6,05% 6,05%
Neoma Förvaltnings AB 701 572 159 0 4,73% 4,73%
Håkan Isaksson Consullting AB 676 682 854 0 4,56% 4,56%
Klenoden i Anviken AB 634 047 682 0 4,27% 4,27%
Bertil Linell Förvaltnings AB 600 000 000 0 4,04% 4,04%
Strömtorpet invest AB 600 000 000 0 4,04% 4,04%
Övriga 2 602  aktieägare 3 051 772 576 12 511 20,56% 20,56%
Summa 14 846 809 988 12 511 100,00% 100,00%


Utdelning och utdelningspolicy

Preferensaktier av serie PREF1 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20,0 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 5,0 kronor per preferensaktie. Preferensaktier av serie PREF2 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 10 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per preferensaktie. Bolaget har inte emitterat några preferensaktier av serie PREF2.

För det fall utdelning på preferensaktier inte sker, ackumuleras den och räknas upp med en årlig ränta om 12 % för PREF1 och med 5 % för PREF2. Vid nästa utdelningstillfälle kommer hela det upplupna och ej utbetalda utdelningen att delas ut till aktieinnehavarna på avstämningsdagen.

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om att utdelning ej skulle ske. Detta mot bakgrund av den klausul i befintliga obligationsvillkor som förbjuder Bolaget att lämna utdelning för närvarande. Så snart villkoren för utdelning uppfylls kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om eventuell utdelning. Villkoren stipulerar att Bolagets räntetäckningsgrad måste uppgå till minst 1,25 under fyra sammanhängande kvartal för att utdelning skall anses tillåten enligt obligationsvillkoren.

Enligt Real Holdings utdelningspolicy ska styrelsen årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Real Holdings verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Bolagets preferensaktier har dock, enligt Bolagets bolagsordning, företrädesrätt till utdelning om bolagsstämman beslutar om utdelning. Preferensaktier av serie PREF1 har företrädesrätt till utdelning om 20 kronor per år. Preferensaktier av serie PREF2 (som dock inte finns utgivna) har företrädesrätt till utdelning om 10 kronor per år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Antalet utestående preferensaktier uppgår till 12 511.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Ökning av antalet aktier genom emission med stöd av bemyndigandet får inte ske till mer än sextio (60) procent av bolagsordningens lägsta gräns för antalet aktier.

Aktiebaserade Incitamentsprogram

Det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram i Real Fastigheter.

Teckningsoptioner

Det finns inga utfärdade teckningsoptioner i Real Fastigheter.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga utfärdade konvertibla skuldebrev i Real Fastigheter.

Lock-up avtal

Det finns inga utfärdade Lock-up avtal idag.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.