Bolagsstämmor

Årsstämma den 10 maj 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det var alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8§

Styrelsens för Real Holding i Sverige AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8§

Svar på inkommen fråga bolagstämman