Nyckeltal 2023

NETTOOMSÄTTNING

+21%

till 159,7 mkr (131,7)
DRIFTNETTOT

+36%

till 94,2 (69,4)
RÖRELSERESULTATET

+43%

till 71,7 mkr (50,3)
GENOMSNITTSRÄNTA

7,2%

(5,2)
BELÅNINGSGRAD

52,8%

(49,1)
FASTIGHETSVÄRDE

1 286,7 Mkr

(1 143,6)

Q4 2023 i korthet

Perioden i siffror Okt-Dec 2023 Okt-Dec 2022
Nettoomsättning (Mkr) 41,4 34,7
Driftnettot (Mkr) 22,2 17,7
Rörelseresultat (Mkr) 13,7 12,0
Värdeförändringar fastigheter -26,5 -10,4
Resultat efter skatt -29,1 -4,0
Resultat per aktie (kr)* -0,98 - 0,14
Eget kapital per 31 Dec (Mkr) 547,4 540,5
Eget kapital per aktie den 31 Dec (Mkr)* 18,44 18,20
Totalt antal aktier* 29 693 620 29 693 645
Varav B-aktier upptagna till handel* 29 693 620 29 693 620
Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars 1 286,7  1 143,6

* Sammanläggning 500:1 genomfördes den 28:e augusti 2023. Samtliga värden är omräknade enligt sammanläggningen.