2016-05-26

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har i samråd med Intertrust CN Sweden AB ("Intertrust"), som är Agent för Fordringshavarna under bolagets obligationslån om högst 300 MSEK ("Obligationslånet" eller "Obligationerna"), justerat villkoren för Obligationslånet ("Villkoren") i enlighet med följande för att möjliggöra notering av obligationerna på NDX:

2016-05-25

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har i samband med listningen av Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") på NGM Nordic MTF anlitats att genomföra stabiliseringsliknande åtgärder i enlighet med det prospekt som Real Holding offentliggjorde i samband med listningen.

2016-05-12

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") arbetar med för Bolaget väsentliga överläggningar och har bestämt att förlägga årsstämman så sent som möjligt för att ernå bästa möjliga resultat i aktuella överläggningar samt för att ge en mer samlad bild av Bolaget och dess utveckling. Kallelse till årsstämman kommer att ske så snart datum för stämman beslutats. Mot bakgrund av framflyttad stämma kommer årsredovisningen och kvartalsrapporten att kommuniceras den 27 maj.

2016-05-02

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genom markanvisningsavtal med Skövde kommun förvärvat byggrätter om totalt cirka 4 600 kvadratmeter BTA (Bruttoarea) för knappt 2,3 miljoner kronor och Real Holding skall bygga 58 nya hyreslägenheter med Tuve Bygg AB som totalentreprenör.

2016-04-26

Den 25 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets preferensaktier av serie PREF1 ("Preferensaktierna") på NGM Nordic MTF.

2016-04-08

Den 8 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets stamaktier av serie B på NGM Nordic MTF.

2016-04-04

Real Holding tillträder fastighetsbeståndet i Karlskrona Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag tillträtt det tidigare förvärvet av två fastigheter i centrala Karlskrona och därmed är Bolagets första nybyggnadsprojekt tillträtt.

2016-04-04

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK.

2016-03-21

Genomförda obligations- och företrädesemissioner har möjliggjort att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") nu återbetalat den tidigare upptagna bryggfinansieringen om cirka 200 MSEK, vilket innebär en avsevärd minskning av räntekostnaderna.

<<
1
...
20
21
22
23
24
>>