Kommuniké från Årsstämma Real Fastigheter AB

Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under onsdagen den 10 maj 2023 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2022 skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Michael Derk, Claes Hansson och Dimitrij Titov för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dimitrij Titov valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman valde revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) med Magnus Olsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ledamot som är anställd i bolaget eller som erhåller ersättning från bolaget för operativt arbete i bolaget ska inte ha rätt att erhålla styrelsearvode. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

 Inlösen av preferensaktier
Årsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 125,11 kronor med indragning av samtliga preferensaktier för återbetalning till aktieägarna i enlighet med inlösenförbehållet i § 9.1 i bolagets bolagsordning. Avstämningsdag för inlösen av samtliga preferensaktier fastställdes till den 7 juli 2023, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 14 juli 2023.

Riktad emission, ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier
Årsstämman beslutade, för att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 500, om en riktad emission om 12 aktier till en teckningskurs om 0,01 kronor per aktier (motsvarande aktiens kvotvärde). Emissionen riktades till bolagets verkställande direktör Michael Derk som agerar garant i samband med sammanläggningen. Stämman beslutade om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggningen av aktier. Vidare beslutade stämman om sammanläggning av bolagets aktier varigenom 500 aktier ska sammanläggas till en. Om en aktieägares innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett helt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 500, kommer denna aktieägare att från Michael Derk, för bolagets räkning, kostnadsfritt erhålla så många aktier att aktieägarens innehav, efter tillägg av de aktier som Michael Derk tillhandahåller, blir jämnt delbart med 500, så kallad avrundning uppåt.

Mer information avseende avstämningsdag samt ny ISIN-kod kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varvid nuvarande paragraf 6 "Aktieslag och röstvärde", paragraf 7 "Företrädesrätt vid emission", paragraf 8 "Företrädesrätt vid vinstutdelning", paragraf 9 "Inlösen av preferensaktier" samt paragraf 10 "Bolagets upplösning" utgår samt att nuvarande paragrafer 11-16 numreras om till 6 - 11.

 Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till stamaktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till stämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realfastigheter.se

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 12:00.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME

Filer för nedladdning
2023-05-10
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

2023-05-10
Regulatorisk

Nu kompletterad med Q1 rapporten i pdf-format.

                                                    jan-mar 2023     (2022)

 • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2)
 • Nettoomsättning                      38,8 Mkr      (30,4)
 • Driftnetto                                  19,0 Mkr      (13,9) 
 • Rörelseresultat                        12,9 Mkr        (9,6)
 • Resultat efter skatt                  21,1 Mkr      (37,8)
 • Belåningsgrad                           50,0%        (46,9)
 • Snittränta                                     6,1%          (2,9)
 • Uthyrningsgrad                            91%           (91)
2023-05-10
Regulatorisk

                                                  jan-mar 2023       (2022)

 • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2)
 • Nettoomsättning                      38,8 Mkr      (30,4)
 • Driftnetto                                  19,0 Mkr      (13,9) 
 • Rörelseresultat                        12,9 Mkr        (9,6)
 • Resultat efter skatt                  21,1 Mkr      (37,8)
 • Belåningsgrad                           50,0%        (46,9)
 • Snittränta                                     6,1%          (2,9)
 • Uthyrningsgrad                            91%           (91)
2023-04-18
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ), avgav idag årsredovisning för 2022 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 12:30, 18 april 2023 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende kort förfallostruktur på stora delar av koncernens fastighetsfinansiering.

2023-04-18
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag offentliggjort årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

2023-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.

2023-03-03
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Tranås Telefonen 17,
Tranås Telefonen 16 och Aneby Gladan 11. Fastigheterna har ett överenskommet
fastighetsvärde om totalt 34 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 3,4 Mkr.

2023-02-24
Regulatorisk

         

Utveckling under året 2022:

 • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4)
 • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6)
 • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9)
 • Årets resultat efter skatt blev 57,3 Mkr (60,1)
 • Soliditeten uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (90)
 • Värdet av koncernens fastigheter uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

 Utveckling under perioden oktober - december 2022:

 • Nettoomsättning uppgick till 34,7 Mkr (22,7)
 • Driftnettot uppgick till 17,7 Mkr (10,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 Mkr (6,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev -4,0 Mkr (32,4)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 91 procent (90 )
 • Värdert av koncernens fastigheter vid periodens
  utgång uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)
  2022-11-17
  Regulatorisk

          Jan-sept 2022 

  • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2)
  • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7)
  • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3)
  • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5)
  • Resultat efter skatt 61,3 Mkr (27,8)
  • Belåningsgrad 50,0% (57,3)
  • Snittränta 4,31% (4,11)
  • Uthyrningsgrad 91% (91)
  2022-11-14
  Regulatorisk

  Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022
  respektive den 30 september 2022. I enlighet med överlåtelseavtalen har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

  1
  2
  ...
  25
  >>