Pressmeddelanden

Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal rejält i kvartal 1, 2022
 • Fastighetsvärde 1 001 Mkr (595)
 • Belåningsgrad 46,9 (57,6)
 • Snittränta 2,9 % (4,2)
 • Uthyrningsgrad 90,5 % (91,0)
 • Nettoomsättning 30,4 Mkr (20,0)
 • Driftsnetto 13,9 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultat 9,6 Mkr (7,4)
 • Resultat efter skatt 34,0 Mkr (3,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Real Fastigheter AB (publ) tillkännager avtal om köp av fastigheterna Karlskrona Nättraby 23:73 och 23:76 i Karlskrona kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 93,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,0 Mkr exklusive vakanser. Fastigheterna tillträddes den 2 maj.

VD-kommentar

För Real Fastigheter har 2022 börjat bra. Sedan årets ingång äger och förvaltar vi 23 fastigheter till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Det växande fastighetsbeståndet och en stabil uthyrningsgrad lyfte hyresintäkterna i första kvartalet till 30,4 Mkr (20,0). Driftnettot tyngdes något av stigande energikostnader och uppgick till 13,9 Mkr (10,8). I ett läge med stigande kostnader i hela samhället känns det mycket bra att våra hyresavtal är indexreglerade och ger kompensation för merparten av kostnadsökningarna. Periodens resultat efter skatt, orealiserade värdeförändringar inkluderade, uppgick till 34,0 Mkr (3,8).

Omvärlden förändras hela tiden. Det var särskilt påtagligt under årets första kvartal, med oroligheterna och kriget i Ukraina. Hur detta påverkar oss idet långa loppet fortsätter vi att utvärdera.

Vi fortsätter att arbeta målmedvetet med effektiviseringsåtgärder och för att sänka våra kostnader, det gäller såväl för drift, administration som räntor. Under fjolåret förbättrade vi våra kreditvillkor och genomsnittsräntan på lånestocken låg per sista mars på 2,9% (4,2). Belåningsgraden har förbättrats till 46,9% (57,6) genom ökade värden och amorteringar. Allt sammantaget för att stärka bolaget och skapa förutsättningar för expansion.

Den 17 januari hölls en extra bolagsstämma som beslutade om riktade emissioner vilket följdes av ytterligare förvärv. Vi fortsätter att förvärva enligt vår strategi och har under perioden förvärvat och tillträtt en fastighet i Smålandsstenar, Svenshult, med ett underliggande fastighetsvärde på 47,7 Mkr samt 14 000 kvm, till huvuddelen uthyrt. Efter periodens utgång har vi skrivit avtal om köp av två fastigheter i Nättraby med tillträde den 2 maj.

Efterfrågan på den typen av fastigheter vi fokuserar på är fortsatt god. Tillverkningsindustrins vilja att förlägga delar av produktionen inom landet ser ut att hålla i sig och vi ser ett ökat antal förfrågningar på lokaler för produktion, inte minst efter inledningen av konflikten i Ukraina. Hur stigande råvaru- och energipriser tillsammans med Riksbankens nyligen aviserade räntehöjning påverkar branschen i stort återstår att se. Vi har arbetat hårt med vår finansiering under flera års tid, något som ger en extra trygghet inför framtiden.

Nacka den 10 maj 2022

Michael Derk
VD 

Informationstillfällen
Delårsrapport Q2, 18 augusti 2022
Delårsrapport Q3, 17 november 2022

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected] 

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 08.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

2022-11-17
Regulatorisk

        Jan-sept 2022 

 • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2)
 • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7)
 • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3)
 • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5)
 • Resultat efter skatt 61,3 Mkr (27,8)
 • Belåningsgrad 50,0% (57,3)
 • Snittränta 4,31% (4,11)
 • Uthyrningsgrad 91% (91)
2022-11-14
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022
respektive den 30 september 2022. I enlighet med överlåtelseavtalen har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

2022-09-30

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:76 i Karlskrona kommun.
Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 15,5 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,3 Mkr.

2022-09-01

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun.
Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 0,8 Mkr.

2022-08-18
Regulatorisk

 Jan-jun 2022

 • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
 • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
 • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
 • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
 • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
 • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
 • Snittränta 3,35% (4,2)
 • Uthyrningsgrad 91% (91)
2022-05-23
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

2022-05-19

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Hässleholm Sösdala 1:145 i Hässleholms kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 15,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,6 Mkr.

2022-05-17
Regulatorisk

I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt

2022-05-10
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades

2022-05-10
Regulatorisk
 • Fastighetsvärde 1 001 Mkr (595)
 • Belåningsgrad 46,9 (57,6)
 • Snittränta 2,9 % (4,2)
 • Uthyrningsgrad 90,5 % (91,0)
 • Nettoomsättning 30,4 Mkr (20,0)
 • Driftsnetto 13,9 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultat 9,6 Mkr (7,4)
 • Resultat efter skatt 34,0 Mkr (3,8)
1
2
...
24
>>