Pressmeddelanden

Real Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Stark avslutning 2021 med ökad nettoomsättning, förbättrat driftnetto, sänkta lånekostnader och sänkt belåningsgrad.

Utveckling under året 2021:

 • Nettoomsättning ökade till 80,4 Mkr (66,5)
 • Driftnettot ökade till 46,6 Mkr (45,4)
 • Rörelseresultatet ökade till 32,9 Mkr (28,3)
 • Årets resultat efter skatt blev 60,1 Mkr (12,0*)
 • Soliditeten uppgick till 30,6 procent (38,0)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (91)
 • Värde koncernens fastigheter uppgick till 908,1 Mkr (595)
 • Eget kapital uppgick till 301,7 Mkr (242,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 56,5 procent (58,2)
 • Genomsnittsräntan uppgick till 3,4 procent (4,8)

*Rensat från ackordsvinst 2020

Utveckling under perioden oktober - december 2021:

 • Hyresintäkterna uppgick till 22,7 Mkr (17,0)
 • Driftnettot uppgick till 10,4 Mkr (13,4**)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr (10,5**)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev 32,4 Mkr (6,4)
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30,6 procent (38,0)
 • Uthyrningsgraden uppgick vid periodens utgång till 90 procent (91)
 • Värde koncernens fastigheter vid perioden utgång uppgick till 908,1 Mkr (595)
 • Eget kapital per 31 december 301,7 Mkr (242,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 56,5 procent (58,2)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 3,4 procent (4,8)

** 2020: i Q4 justerades tidigare periodisering med 1,9 Mkr i koncernen vilket medförde minskade kostnader.

VD-kommentar

2021 - ett år med stark tillväxt och stabilitet

Vi lämnar 2021 bakom oss efter ett starkt verksamhetsår. Bolaget har nu fastigheter till ett värde om 908,1 Mkr (595,0 Mkr) fördelat på 22 (13) fastigheter, med en belåningsgrad på 56,5% (58,2%) och en genomsnittsränta om 3,4% (4,8%).

Årets förvärvsfokus har lett till att Real Fastigheter lämnade 2021 med en mer diversifierad fastighetsportfölj än tidigare. Med större utvecklings- och förädlingspotential och i förlängningen bättre möjligheter att stärka vårt erbjudande till befintliga och nya hyresgäster. Vi har levererat på vår strategi vilket skapar stabilitet i bolaget.

Vid årets slut kan vi konstatera att Real Fastigheters rörelseresultat per senaste kvartalet uppgick till 6,4 Mkr (10,5) och för helåret till 32,9 Mkr (28,3).

Marknaden för den typ av fastigheter vi fokuserar på har visat styrka, trots pandemi och restriktioner. Det finns också ett ökat marknadsintresse på flera orter än bara i och omkring de större naven i Sverige. Vi fortsätter att tillhandahålla och anpassa våra lokaler för att möta våra hyresgästers behov och vi ser att vårt relations- och förvaltningsbyggande arbete börjar ge resultat.

Under Q4 har vi tillträtt totalt 9 fastigheter i Hudiksvall och Tranås till ett värde om totalt 216,4 Mkr. Efter periodens utgång förvärvades och tillträddes fastigheter i Gislaved till ett värde om 47,7 Mkr.

Real Fastigheter inleder 2022 med ett fastighetsvärde inklusive i Q1 2022 tillträdda fastigheter om ca 1 miljard kronor, vilket är en milstolpe i vårt arbete.

Ytterligare områden vi fokuserat på under året är arbetet med att utveckla våra fastigheter, omarbeta finansieringen med lägre räntor som följd och att stärka vårt erbjudande till befintliga och nya hyresgäster. Våra fokusområden är alltjämt hållbarhet, miljö och energi. Real Fastigheter har även under året förvärvat fastigheter i Norrland, vilket är en ny marknad för oss.

Vi fortsätter vår resa och vi har en spännande tid framför oss. Jag hoppas att Du följer med på resan!

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Nacka 2022-02-25

Michael Derk
VD

Kommande informationstillfällen

Rapport för Q1 2022 samt Årsstämma för verksamhetsåret 2021 hålls 10 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Derk, VD
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Dimitrij Titov, Styrelseordförande
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Hemsida: www.realfastigheter.se

Investor Relations: www.realfastigheter.se/investor-relations/

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

2022-09-01

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun.
Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 0,8 Mkr.

2022-08-18
Regulatorisk

 Jan-jun 2022

 • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
 • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
 • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
 • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
 • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
 • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
 • Snittränta 3,35% (4,2)
 • Uthyrningsgrad 91% (91)
2022-05-23
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

2022-05-19

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Hässleholm Sösdala 1:145 i Hässleholms kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 15,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,6 Mkr.

2022-05-17
Regulatorisk

I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt

2022-05-10
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades

2022-05-10
Regulatorisk
 • Fastighetsvärde 1 001 Mkr (595)
 • Belåningsgrad 46,9 (57,6)
 • Snittränta 2,9 % (4,2)
 • Uthyrningsgrad 90,5 % (91,0)
 • Nettoomsättning 30,4 Mkr (20,0)
 • Driftsnetto 13,9 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultat 9,6 Mkr (7,4)
 • Resultat efter skatt 34,0 Mkr (3,8)
2022-04-11

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Karlskrona Nättraby 23:73 och 23:76 i Karlskrona kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 93,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,0 Mkr exklusive vakanser.

2022-04-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.

1
2
...
24
>>