Pressmeddelanden

Real Fastigheter AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Ännu ett starkt kvartal för Real fastigheter där både intäkter, kostnader och driftnetto har förbättrats rejält.

Utveckling under tredje kvartalet:

· Hyresintäkterna ökade till 19,4 Mkr (17,7)

· Driftnettot ökade till 13,6 Mkr (12,1)

· Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68)

· Förvaltningsresultatet ökade till 7,1 Mkr (4,1)

· Kvartalets resultat efter skatt är 28,9 Mkr (25,4)

justerat för investeringar med 9,0 Mkr (1,1)

· Soliditeten uppgick till 37,0 procent (36,1)

· Uthyrningsgraden uppgick till 90,0 procent (90,5)

· Värde koncernens fastigheter uppgår till 649 Mkr (595)

· Värde koncernens fastigheter inkl. avtalade ej tillträdda

fastigheter uppgår till 735Mkr

VD-ord

Real Fastigheter lägger ännu ett starkt kvartal bakom sig. Marknaden har också varit gynnsam för den typ av fastigheter vi fokuserar på. Hyresintäkterna ökade 10 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och har under årets första nio månader ökat med 17 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Under tredje kvartalet fortsatte arbetet med att effektivisera fastighetsdriften och våra interna processer. Driftnettot ökade 12 procent. Åtgärder ute i fastigheterna, driftsoptimeringar, ökade uthyrningar och vårt fokuserade förvaltningsarbete har stärkt rörelsemarginalen till 56,4 procent (51,4).

Vi har åstadkommit mycket inom förvaltning och administration och samtidigt har ett intensivt arbete med bolagets finansiering pågått. Amorteringar och ökade fastighetsvärden har tagit ned belåningsgraden till 53,2 procent (59,2) och genomsnittsräntan till 4,1 procent (5,4).

Efter periodens utgång har Real Fastigheter tagit ett kliv norrut och förvärvat tre fastigheter i Hudiksvall. Det handlar om fastigheter, som möter vår förvaltningsstrategi inom lager, logistik och industri/tillverkning. Nuvarande ägare har påbörjat en fastighetsutveckling som vi tar över och utvecklar vidare. Fastigheterna tillför vårt bestånd en uthyrningsbar yta om 15.000 kvadratmeter där huvuddelen är uthyrt samt en obebyggd fastighet på 16.500 kvadratmeter i anslutning till södra avfarten på E4:an till Hudiksvall.

Externt har arbetet med företagets nya webbplats och grafiska profil fortsatt som planerat, och börjar nu synas på flera ställen. Kommunikationen mot såväl aktieägare, potentiella investerare och hyresgäster förbättras kontinuerligt.

Vi fortsätter höja kompetensen i vår organisation inom områdena hållbarhet, energi och miljö samt att stärka vårt erbjudande till befintliga och nya hyresgäster. Kostnadseffektivitet är vår ledstjärna. Vi ser en spännande tid framför oss och hoppas att Du vill följa med på resan!

Nacka den 16 november 2021

Michael Derk

VD

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2021 offentliggörs den 25 februari 2022

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Derk, VD

Tel: +46 733 87 18 02

E-post: [email protected]

Dimitrij Titov, Styrelseordförande

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Hemsida: www.realfastigheter.se

Investor Relations: www.realfastigheter.se/investor-relations/

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

2022-05-23
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

2022-05-19

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Hässleholm Sösdala 1:145 i Hässleholms kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 15,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,6 Mkr.

2022-05-17
Regulatorisk

I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt

2022-05-10
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades

2022-05-10
Regulatorisk
 • Fastighetsvärde 1 001 Mkr (595)
 • Belåningsgrad 46,9 (57,6)
 • Snittränta 2,9 % (4,2)
 • Uthyrningsgrad 90,5 % (91,0)
 • Nettoomsättning 30,4 Mkr (20,0)
 • Driftsnetto 13,9 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultat 9,6 Mkr (7,4)
 • Resultat efter skatt 34,0 Mkr (3,8)
2022-04-11

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Karlskrona Nättraby 23:73 och 23:76 i Karlskrona kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 93,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,0 Mkr exklusive vakanser.

2022-04-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.

2022-02-25
Regulatorisk

Stark avslutning 2021 med ökad nettoomsättning, förbättrat driftnetto, sänkta lånekostnader och sänkt belåningsgrad.

Utveckling under året 2021:

 • Nettoomsättning ökade till 80,4 Mkr (66,5)
 • Driftnettot ökade till 46,6 Mkr (45,4)
 • Rörelseresultatet ökade till 32,9 Mkr (28,3)
 • Årets resultat efter skatt blev 60,1 Mkr (12,0*)
 • Soliditeten uppgick till 30,6 procent (38,0)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (91)
 • Värde koncernens fastigheter uppgick till 908,1 Mkr (595)
 • Eget kapital uppgick till 301,7 Mkr (242,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 56,5 procent (58,2)
 • Genomsnittsräntan uppgick till 3,4 procent (4,8)

*Rensat från ackordsvinst 2020

Utveckling under perioden oktober - december 2021:

 • Hyresintäkterna uppgick till 22,7 Mkr (17,0)
 • Driftnettot uppgick till 10,4 Mkr (13,4**)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr (10,5**)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev 32,4 Mkr (6,4)
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30,6 procent (38,0)
 • Uthyrningsgraden uppgick vid periodens utgång till 90 procent (91)
 • Värde koncernens fastigheter vid perioden utgång uppgick till 908,1 Mkr (595)
 • Eget kapital per 31 december 301,7 Mkr (242,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 56,5 procent (58,2)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 3,4 procent (4,8)

** 2020: i Q4 justerades tidigare periodisering med 1,9 Mkr i koncernen vilket medförde minskade kostnader.

1
2
...
23
>>