Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt bokslutskommunikén 2022.

         

Utveckling under året 2022:

 • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4)
 • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6)
 • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9)
 • Årets resultat efter skatt blev 57,3 Mkr (60,1)
 • Soliditeten uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (90)
 • Värdet av koncernens fastigheter uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

 Utveckling under perioden oktober - december 2022:

 • Nettoomsättning uppgick till 34,7 Mkr (22,7)
 • Driftnettot uppgick till 17,7 Mkr (10,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 Mkr (6,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev -4,0 Mkr (32,4)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 91 procent (90 )
 • Värdert av koncernens fastigheter vid periodens
  utgång uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

  VD kommenterar
  När vi stänger böckerna för 2022 kan jag konstatera att det var ett i flera avseenden utmanande år med krig i vårt närområde, kraftigt stigande räntor, tilltagande inflation och en energimarknad med stora prissvängningar. Mot den bakgrunden och ställt mot bolagets målsättningar är jag mycket nöjd med det Real Fastigheter presterat under året.  

  Vår fastighetsportfölj värderades i december 2022 till 1,14 miljarder kronor. Vi ser fortsatt god efterfrågan på lokaler bland våra hyresgäster och de verkar hittills inte påverkats i någon större utsträckning av en nedåtgående konjunktur. Under året gjordes ett par förvärv på marknader där Real Fastigheter redan har närvaro. Vi räknar med fortsatta förvärv inom våra fokusområden under 2023.

  Vi har för närvarande en snittränta på 5,15 procent och ser framgent stigande räntekostnader men anser oss ha en god beredskap för att hantera en fortsatt ränteuppgång. Belåningsgraden ligger vid årets utgång på 49,2 procent, vilket vi bedömer vara en sund nivå och helt i enlighet med våra interna mål.

  En arbetsgrupp bestående av experter inom förnybart, ventilation och värme med fokus på energi tillsattes under året. Ledordet för dess arbete är miljö och hållbarhet. De arbetar med att se över Real Fastigheters totala energibelastning och tittar bland annat på var det kan vara gynnsamt att sätta upp solceller och var det kan vara fördelaktigt att byta energisystem.

  Allt sammantaget känner jag en stor tillförsikt inför fortsättningen av 2023 och gläds åt att bolaget fortsätter utvecklas tillsammans med våra hyresgäster och aktieägare.

  Nacka den 24 februari 2023

  Michael Derk
  VD

  Informationstillfällen
  Delårsrapport Q1, 10 maj 2023

  För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

  Verkställande direktör
  Michael Derk
  Tel: +46 73 387 18 02
  E-post: [email protected]

  Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.30 CET

  Om Real Fastigheter AB (publ)
  Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik
  och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
  Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

  2023-03-03
  Regulatorisk

  Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Tranås Telefonen 17,
  Tranås Telefonen 16 och Aneby Gladan 11. Fastigheterna har ett överenskommet
  fastighetsvärde om totalt 34 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 3,4 Mkr.

  2023-02-24
  Regulatorisk

           

  Utveckling under året 2022:

  • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4)
  • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6)
  • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9)
  • Årets resultat efter skatt blev 57,3 Mkr (60,1)
  • Soliditeten uppgick till 44,4 procent (30,6)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (90)
  • Värdet av koncernens fastigheter uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
  • Eget kapital uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
  • Belåningsgraden uppgick till 49,1 procent (56,5)
  • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

   Utveckling under perioden oktober - december 2022:

  • Nettoomsättning uppgick till 34,7 Mkr (22,7)
  • Driftnettot uppgick till 17,7 Mkr (10,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 Mkr (6,4)
  • Kvartalets resultat efter skatt blev -4,0 Mkr (32,4)
  • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 44,4 procent (30,6)
  • Uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 91 procent (90 )
  • Värdert av koncernens fastigheter vid periodens
   utgång uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
  • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
  • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 49,1 procent (56,5)
  • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)
   2022-11-17
   Regulatorisk

           Jan-sept 2022 

   • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2)
   • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7)
   • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3)
   • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5)
   • Resultat efter skatt 61,3 Mkr (27,8)
   • Belåningsgrad 50,0% (57,3)
   • Snittränta 4,31% (4,11)
   • Uthyrningsgrad 91% (91)
   2022-11-14
   Regulatorisk

   Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022
   respektive den 30 september 2022. I enlighet med överlåtelseavtalen har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

   2022-09-30

   Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:76 i Karlskrona kommun.
   Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 15,5 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,3 Mkr.

   2022-09-01

   Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun.
   Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 0,8 Mkr.

   2022-08-18
   Regulatorisk

    Jan-jun 2022

   • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
   • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
   • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
   • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
   • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
   • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
   • Snittränta 3,35% (4,2)
   • Uthyrningsgrad 91% (91)
   2022-05-23
   Regulatorisk

   Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

   2022-05-19

   Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Hässleholm Sösdala 1:145 i Hässleholms kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 15,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,6 Mkr.

   2022-05-17
   Regulatorisk

   I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt

   1
   2
   ...
   24
   >>