Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2023

                                                  jan-mar 2023       (2022)

 • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2)
 • Nettoomsättning                      38,8 Mkr      (30,4)
 • Driftnetto                                  19,0 Mkr      (13,9) 
 • Rörelseresultat                        12,9 Mkr        (9,6)
 • Resultat efter skatt                  21,1 Mkr      (37,8)
 • Belåningsgrad                           50,0%        (46,9)
 • Snittränta                                     6,1%          (2,9)
 • Uthyrningsgrad                            91%           (91)

VD: Lugn start på året med ökad efterfrågan

För Real Fastigheter har 2023 börjat lugnt trots räntehöjningar, negativa konjunktursignaler och krig i Sveriges närområde. Vi fortsätter att utveckla bolaget med målet att såväl beståndet som antal hyresgäster ska växa.
Vid årets ingång äger och förvaltar bolaget 27 fastigheter till ett värde av 1,17 miljarder kronor.

En fortsatt stabil uthyrningsgrad lyfte hyresintäkterna i första kvartalet till 38,6 miljoner kronor (29,7).
I rådande läge med skiftande el- och energikostnader kompenserar de indexreglerade hyresavtalen merparten av kostnadsökningen.

Driftnettot stärktes till 19,0 miljoner kronor (13,9) och periodens resultat före skatt, orealiserade värdeförändringar inkluderade, uppgick till 26,1 miljoner kronor (43,4). Under perioden har fastigheterna värderats om efter att vissa hyresgästanpassningar färdigställts och hyreskontrakt förhandlats om.

Det målmedvetna energieffektiviseringsarbetet fortsätter enligt den under fjolåret utstakade planen, då vi satte samman en arbetsgrupp beståendes av spetskompetens inom el, vvs och ventilation. I skrivande stund inventeras alla tak i fastighetsbeståndet för att se vilka som är lämpliga för solpaneler.

Parallellt med utvecklingen och effektiviseringen av fastighetsbeståndet arbetar vi fokuserat med vår finansiering.
Genomsnittsräntan på vår låneportfölj uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,1% (2,9). Belåningsgraden uppgick till 50,0% (46,9).

Vi fortsätter att förvärva enligt vår strategi och har under det första kvartalet avtalat om köp av en fastighet i Aneby och två fastigheter i Tranås, viket stärker vår närvaro i Tranås ytterligare. De tre fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om 34 miljoner kronor och ett beräknat driftnetto på cirka 3,4 miljoner kronor.

Med fortsatt stark efterfrågebild, ett pågående energieffektiviseringsarbete över fastighetsbeståndet och goda relationer med våra finansiärer ser vi an året med försiktig optimism och en målsättning att fortsätta leverera enligt vår strategi.

Nacka den 10 maj 2023

Michael Derk
VD

Informationstillfällen
Delårsrapport Q2, 17 augusti 2023

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

 
Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 08.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning
till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

2023-05-10
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

2023-05-10
Regulatorisk

Nu kompletterad med Q1 rapporten i pdf-format.

                                                    jan-mar 2023     (2022)

 • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2)
 • Nettoomsättning                      38,8 Mkr      (30,4)
 • Driftnetto                                  19,0 Mkr      (13,9) 
 • Rörelseresultat                        12,9 Mkr        (9,6)
 • Resultat efter skatt                  21,1 Mkr      (37,8)
 • Belåningsgrad                           50,0%        (46,9)
 • Snittränta                                     6,1%          (2,9)
 • Uthyrningsgrad                            91%           (91)
2023-05-10
Regulatorisk

                                                  jan-mar 2023       (2022)

 • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2)
 • Nettoomsättning                      38,8 Mkr      (30,4)
 • Driftnetto                                  19,0 Mkr      (13,9) 
 • Rörelseresultat                        12,9 Mkr        (9,6)
 • Resultat efter skatt                  21,1 Mkr      (37,8)
 • Belåningsgrad                           50,0%        (46,9)
 • Snittränta                                     6,1%          (2,9)
 • Uthyrningsgrad                            91%           (91)
2023-04-18
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ), avgav idag årsredovisning för 2022 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 12:30, 18 april 2023 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende kort förfallostruktur på stora delar av koncernens fastighetsfinansiering.

2023-04-18
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag offentliggjort årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

2023-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm.

2023-03-03
Regulatorisk

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Tranås Telefonen 17,
Tranås Telefonen 16 och Aneby Gladan 11. Fastigheterna har ett överenskommet
fastighetsvärde om totalt 34 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 3,4 Mkr.

2023-02-24
Regulatorisk

         

Utveckling under året 2022:

 • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4)
 • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6)
 • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9)
 • Årets resultat efter skatt blev 57,3 Mkr (60,1)
 • Soliditeten uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (90)
 • Värdet av koncernens fastigheter uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

 Utveckling under perioden oktober - december 2022:

 • Nettoomsättning uppgick till 34,7 Mkr (22,7)
 • Driftnettot uppgick till 17,7 Mkr (10,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 Mkr (6,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev -4,0 Mkr (32,4)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 91 procent (90 )
 • Värdert av koncernens fastigheter vid periodens
  utgång uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)
  2022-11-17
  Regulatorisk

          Jan-sept 2022 

  • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2)
  • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7)
  • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3)
  • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5)
  • Resultat efter skatt 61,3 Mkr (27,8)
  • Belåningsgrad 50,0% (57,3)
  • Snittränta 4,31% (4,11)
  • Uthyrningsgrad 91% (91)
  2022-11-14
  Regulatorisk

  Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022
  respektive den 30 september 2022. I enlighet med överlåtelseavtalen har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

  1
  2
  ...
  25
  >>