Real Fastigheter beslutar om riktade emissioner i samband med slutförande av förvärv

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022
respektive den 30 september 2022. I enlighet med överlåtelseavtalen har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

Styrelsen har genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från årsstämman den 10 maj 2022, beslutat om riktade kvittningsemissioner av stamaktier till säljarna av fastigheterna i Värnamo och Karlskrona. Betalning har skett genom kvittning av säljarreverser respektive säljare hade på bolaget. Till säljaren av fastigheten i Värnamo har 73 440 416 stamaktier emitterats till en teckningskurs om 3,6 öre per aktie motsvarande en total teckningslikvid om 2 643 854,976 kronor. Till säljaren av fastigheten i Karlskrona har 251 470 588 stamaktier emitterats till en teckningskurs om 3,4 öre per aktie motsvarande en total teckningslikvid om 8 549 999,992 kronor.

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected] 

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och
i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se

 

Filer för nedladdning