Real Holding genomför en riktad nyemission av stamaktier, serie B

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK.

Styrelsen i Real Holding beslutade den 30 mars att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK, motsvarande högst 60 MSEK. Emissionen riktas huvudsakligen till ett begränsat antal investerare som på förhand anmält intresse att teckna aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet bakom den riktade emissionen är att finansiera Bolaget för igångsättandet av planerade expansionsplaner, samt breddande av såväl starka aktieägare som kontaktnät. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 16 MSEK. Emissionen kan genomföras till och med den 2 maj 2016 med möjlighet till förlängning.

Den 31 mars genomfördes den första delen av den riktade emissionen om totalt 903 338 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 6,8 MSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,8 procent av kapitalet och cirka 4,6 procent av rösterna. Motivet till den första delen av den riktade emissionen är förutom ovan specificerade motiv också att komplettera finansieringen för tillträdet av fastighetsbeståndet i Karlskrona. Genom första delen av emissionen ökade Bolagets aktiekapital med 1 806 676 SEK.

Stockholm den 4 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden. Största ägare i bolaget är Bengt Linden, Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB och LMK Forward AB.