Real Holding i Sverige offentliggör prospekt och fullt garanterad företrädesemission om cirka 40 MSEK samt ansöker om notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna i Real Holding om cirka 40 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom externa emissionsgarantier.

Sammanfattning

  • En nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna i Real Holding. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,50 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt mot Bolagets substansvärde om cirka 36,5 procent. Totalt omfattar Företrädesemissionen 5 378 109 stamaktier av serie B vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 40 MSEK före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 27 januari 2016.
  • Teckningsperioden löper från den 1 februari till och med den 19 februari 2016.
  • Externa garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen har erhållits.
  • Bolaget har ansökt om notering av stamaktierna av serie B på Nasdaq First North och förutsatt godkännande beräknas första dag för handel vara den 11 mars 2016.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Real Holding är ett ungt fastighetsbolag med erfarna ägare och kompetent ledning som bedrivit verksamhet sedan juni 2014 då Bolaget förvärvade sin första fastighet. Under december 2015 utökade Bolaget sitt fastighetsbestånd från en till elva fastigheter och styrelsen har stärkts med personer med erfarenhet från några av de största bolagen inom svenskt näringsliv. Detta nya fastighetsbestånd tillsammans med den nya styrelsen gör att Real Holding ser ljust på framtiden och det gynnsamma marknadsläget skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion genom såväl förvaltning och förädling som förvärv.

Bolaget har tre huvudsakliga verksamheter där grenarna kompletterar varandra:

  1. Nybyggnation av hyresfastigheter i attraktiva orter utanför storstadsområdena. Byggnation sker i samverkan med byggbolag inom EU. De komparativa fördelar som uppnås medför låga byggkostnader och rimliga hyresnivåer.
  2. Förvärv av hyresfastigheter i så kallade miljonprogram som skall renoveras och förädlas.
  3. Investeringar i kommersiella fastigheter med god direktavkastning, vilket ger koncernen ett gott kassaflöde över tid.

Genom emissionen tillförs Real Holding eget kapital vilket ytterligare möjliggör förvärv av attraktiva fastigheter och därigenom ökat kassaflöde. Noteringen av aktien underlättar för framtida kapitalanskaffningar samt ger aktieägarna en omsättningsbar tillgång och en omedelbar värdering av Bolaget. Omgivningens intresse för Real Holdings affärsidé och verksamhet har varit stor och i kombination med noteringen av aktien så skapas ytterligare uppmärksamhet kring Bolaget. Erbjudandet förväntas att tillföra Real Holding cirka 40 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden skall tillsammans med 65 MSEK från den tidigare offentliggjorda obligationsemissionen och Bolagets likvida behållning användas för att återbetala den tidigare upptagna bryggfinansieringen som vid datumet för prospektets avgivande uppgår till cirka 200 MSEK. Denna bryggfinansiering avses således vara fullt återbetald efter Företrädesemissionens genomförande.

Huvudvillkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Real Holding har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,50 SEK per aktie.

För varje aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 27 januari 2016. Teckningsperioden löper från och med den 1 februari till och med den 19 februari 2016. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 10 756 218,00 SEK från 10 756 218,00 SEK till 21 512 436,00 genom utgivande av 5 378 109 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 5 378 109 till 10 756 218.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom externa investerare.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspätt med 50 procent av kapitalet och cirka 40 av rösterna. Teckningsrätterna kommer inte att tas upp till organiserad handel.

Bolaget har ansökt om upptagande till handel av stamaktierna av serie B på Nasdaq First North. Förutsatt godkännande är beräknad första handelsdag den 11 mars 2016. Offentliggörande avseende första handelsdag på Nasdaq First North kommer att göras genom pressmeddelande senast tre dagar före första handelsdagen.

Prospekt och preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
Prospekt finns att tillgå på Real Holdings webbplats, www.realholding.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan:

27 januari 2016 - Offentliggörande av prospekt och Företrädesemissionen

27 januari 2016 - Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen

1 februari 2016 - 19 februari 2016 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 februari 2016 - Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt emissionsutfall och utskick av avräkningsnotor

26 februari 2016 - Beräknad likviddag för avräkningsnotor

11 mars 2016 - Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North förutsatt godkännande

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och G Grönberg Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

Stockholm den 27 januari 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Real Holding i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"). Real Holding avser inte att registrera någon del av Företrädesemissionen i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och kan laddas ner från Real Holdings webbplats.

Mangold Fondkommission företräder Real Holding och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Real Holding för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Real Holding och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Real Holding anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Real Holding framtida prestation och de branscher inom vilka Real Holding är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.