Real Holdings preferensaktieemission har genomförts

Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") preferensaktieemission av serie PREF1 har genomförts. Sammanlagt tecknades 10 600 000 preferensaktier, varav 1 527 380 tecknades av allmänheten och institutionella investerare, vilket motsvarar cirka 14,4 procent av antalet erbjudna preferensaktier. 9 072 620 preferensaktier, eller 85,6 procent av antalet erbjudna preferensaktier tecknas av emissionsgaranter. Totalt tillförs Bolaget drygt 300 nya preferensaktieägare.

Det nya aktiekapitalet kommer att öka med 2 120 000 kronor till 9 170 000 kronor och det egna kapitalet kommer öka med cirka 265 MSEK. Bolaget kommer tillföras cirka 265 MSEK med avdrag för emissions- och garantikostnader.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och G Grönberg Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

Stockholm den 23 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Teurnberg, VD
Telefon: +46 (0) 76-001 44 00
E-post: [email protected]

Om Real Holding
Real Holding är ett fastighetsbolag med två kompletterande affärsinriktningar. Den ena är hyresfastigheter i landets större städer, framförallt i ytterområden där möjligheterna till förädling och värdeökning är stora. Real Holding vill utveckla fastigheterna i samverkan med lokalsamhället och andra ideella krafter, vilket skapar trygghet för hyresgästerna och ökar områdets attraktivitet. Den andra inriktningen är olika typer av samhällsfastigheter. Genom långsiktig förvaltning av sjukhus, skolor och liknande fastigheter skapar Real Holding stabila hyresrelationer och säkerhet i beståndet.