Utgivningsdag var den 18 december 2015. Det sammanlagda beloppet av obligationslånet uppgår till SEK trehundra miljoner (300 000 000), varav sextiofem miljoner (65 000 000) har emitterats hittills, och representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om SEK tio tusen (10 000)

Obligationerna utgör ej efterställda, direkta, ovillkorade och säkerställda förpliktelser för bolaget.

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Emittent och verksamhet

Emittent är Real Holding i Sverige AB (publ).

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB, org. nr. 556585-1267, är finansiell rådgivare till bolaget och emissionsinstitut.

Agent

Intertrust CN (Sweden) AB, org. nr. 556625-5476

Lånebelopp och antal värdepapper

Lånebeloppet uppgår till högst 300MSEK.

Maximalt antal värdepapper, 30 000 stycken.

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0007280383

Bolagets obligationer är noterade på NDX Sweden. Första handelsdagen ägde rum 30 juni 2016.

Sista dag för handel med Obligationerna är den 12 december 2018.

Kort sammanfattning av villkoren:

Ränta:

8,5% per år.

Ränteförfallo-dagar:

30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år. Den första räntebetalningsdagen kommer att ske den 30 mars 2016 och den sista 21 december 2018.

Amortering:

Under obligationens löptid kommer ingen amortering att göras

Återbetalnings-
dag:

21 december 2018

Användande av emissionslikvid:

65MSEK av emissionslikviden har använts för att delåterbetala tidigare upptagen bryggfinansiering om 200MSEK som använts för att förvärva fastigheter. Resterande del av obligationsemissionen är avsedd att användas för ytterligare fastighetsförvärv.

Real Holding säkerställer refinansiering av obligationsförfall (Stockholm 20181221)

REAL Holding emitterade den 18:e december 2015 ett obligationslån om 65 MSEK (ISIN: SE0007280383) som förfaller i sin helhet fredagen den 21:e december 2018. Pga pågående transaktioner kommer återbetalningen och räntebetalning bli försenad och planeras ske under första kvartalet 2019. Återbetalningen sker genom upptagande av ett nytt obligationslån och en förträdesemission tills dess att återbetalning skett kommer dröjsmålsränta om 11,5% (8,5% + 3%) utgå.

Real Holding har träffat avtal med West Sweden Property i Vara AB om förvärv av nio fastighetsbolag innefattande totalt 13 fastigheter. Köpeskillingen för Fastighetsbolagen uppgår preliminärt till 219 Mkr varav minst 60 Mkr av köpeskillingen betalas genom att köparen erhåller nyemitterade aktier i Real Holding. I samband med affären kommer Real genomföra en företrädes- och kvittningsemission som förutom att finansiera ovan nämnda affär även tillför bolaget nytt kapital för ytterligare förvärv samt för refinansiering. Bolaget kommer även fortsätta avyttra icke strategiska fastigheter i syfte att tillföra bolaget kapital för återbetalning av obligationen.

Bolaget har kontrakterat JOOL Markets AS att resa en obligation om 140 Mkr med ett rambelopp om 500 Mkr i syfte att säkerställa kapital för att nå målet om ett fastighetsvärde om ca 2 Mdr under 2019.

Vid genomförande av ovanstående transaktioner kommer bolaget totalt ha en fastighetsportfölj som är värd ca 800 Mkr, årliga hyresintäkter om 80 Mkr med ett driftnetto om 60 Mkr.

För ytterligare information kontakta oss gärna:

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected]